Blog

NHÀ MÁY Z129 – TIẾP LỬA PHONG TRÀO THI ĐUA, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÍ IV VÀ NĂM 2022

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày thu lịch sử, vừa qua Nhà máy Z129 tổ chức phát động thi đua cao điểm và giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2022, đây là đợt thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2022, thiết thực chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng 52 năm ngày thành lập Nhà máy 15/01/2023. Kết quả của đợt thi đua cao điểm lần này mang tính quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thành tích thi đua của Nhà máy cả năm 2022.
Quý IV/2022 là thời gian quyết định để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2022. Trong Qúy IV, Nhà máy tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, phân kỳ sản xuất quốc phòng theo các nguồn ngân sách được giao năm 2022 phù hợp với năng lực của Nhà máy; Bên cạnh thuận lợi, thời gian tới dự báo đơn vị vẫn gặp những khó khăn nhất định. Các Dự án trọng điểm yêu cầu hoàn thành với tiến độ gấp, khối lượng công việc lớn; Sản lượng đặt hàng một số sản phẩm kinh tế bị giảm. Những khó khăn trên phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Để khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, Giám đốc Nhà máy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện toàn diện và đột phá vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đời sống xã hội và các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong đó trước hết là tập trung cao điểm cho hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý IV và cả năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể:
Các PBPXXN căn cứ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, cơ cấu, cách thức tổ chức sản xuất chủ động linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo an toàn. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trong đó giữ nguyên giá trị sản xuất và giá trị doanh thu, điều chỉnh giảm doanh thu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm quốc phòng; Xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời xây dựng các kế hoạch bảo đảm cho sản xuất (vật tư, dụng cụ, thiết bị, nhân lực).
Tập chung chế tạo chi tiết, tổng lắp, thử nghiệm quyết tâm hoàn thành việc thử nghiệm các sản phẩm mục tiêu của Dự án trọng điểm; Tổ chức chương trình chuyên sâu và chú trộng hơn nữa về nâng cao công tác chất lượng sản phẩm một cách bài bản, khoa học. Thành lập các Hội đồng thẩm định Định mức KTKT và thẩm định phương án giá các sản phẩm quốc phòng. Nhiệm vụ tập trung vào rà soát, xây dựng, thẩm định Định mức KTKT, giá của các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy trước khi trình cơ quan cấp trên thẩm định, phê duyệt.
Tập chung vào công tác chuyển đổi số, trước mắt triển khai chương trình chữ ký số. Tích cực bám nắm cơ quan để thanh quyết toán toán các nguồn ngân sách sản xuất xong, tiếp tục ứng vốn theo các nguồn ngân sách mới giao bảo đảm vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà máy.
Việc tổ chức sản xuất là quan trọng nhất, các phân xưởng bố trí thiết bị, nhân lực hợp lý báo đảm sản xuất hoàn thành theo đúng kế hoạch. Các cơ quan phát huy hơn nữa vai trò tham mưu thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các phân xưởng để hướng về mục đích chung là hoàn thành mọi nhiệm vụ của Nhà máy.
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, cần đảm bảo các yếu tố về sức khỏe, đời sống tinh thần cho CBCNV, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, hướng tới xây dựng môi trường Quân đội ngày càng văn hóa, văn minh hơn nữa, là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Để thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2022 đây là nhiệm vụ rất nặng nề đối với đơn vị. Nhưng với khí thế thi đua của toàn Đảng, toàn quân chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đối với Nhà máy Z129 với tinh thần quyết thắng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, Lãnh đạo, chỉ huy nhà máy tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra./.
Liên hệ