Khen thưởng thành tựu

Thành tích tiêu biểu:

  1. Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới năm 2000;
  2. Huân chương lao động hạng Ba năm 2010, 2020;
  3. Bằng khen của Chính phủ năm 2014;
  4. Cờ thi đua của Bộ QP năm 2017;
  5. Bằng khen của Bộ QP năm 2013, 2015;
  6. Cờ thi đua của Tổng cục CNQP năm 2016;
  7. Bằng khen và cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu của Tỉnh Tuyên Quang năm 2016;
  8. Bằng khen của Tỉnh Tuyên Quang năm 2017;
  9. Cấp ủy, Đảng bộ hàng năm đạt HTXS nhiệm vụ, Nhà máy đạt VMTD.

Liên hệ