Cơ cấu tổ chức

I. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

– Chủ tịch

– Giám đốc

– Phó Giám đốc : 03 người

– Kiểm soát viên : 01 người.

II. Các phòng ban nghiệp vụ : Gồm 10 phòng ban

– Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (B1).

– Phòng Tổ chức Lao động – Tiền lương (B2).

– Phòng Tài chính Kế toán (B4) .

– Phòng Kỹ thuật công nghệ (B8).

– Phòng Cơ điện (B11) .

– Phòng Kiểm tra Chất lượng sản phẩm (KCS- B12).

– Phòng Chính trị (B14).

– Phòng Hành chính hậu cần (B15) .

– Ban An toàn (B6) .

– Văn phòng đại diện ( B16) Trụ sở đặt tại Hà Nội.

III. Các phân xưởng sản xuất của công ty: Gồm 07 phân xưởng .

– Phân xưởng cơ điện (N10).

– Phân xưởng dụng cụ ( A2).

– Phân xưởng cơ khí dập (A3).

– Phân xưởng cơ khí chính xác (A4).

– Phân xưởng đúc áp lực (A5) .

– Phân xưởng xử lý bề mặt (A6).

– Phân xưởng tổng lắp  (A7).

IV. Các đơn vị hoạch toán phụ thuộc: 02 đơn vị.

– Xí nghiệp chế biến nhựa và gia công áp lực (A8).

Địa chỉ : Xã Đội Bình – Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

– Xí nghiệp mộc và xây dựng (A9).

Địa chỉ : Xã Đội Bình – Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang.

Liên hệ