Blog

PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI NHÀ MÁY Z129 – THÚC ĐẨY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM

Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Nhà máy đã được Chủ tịch công ty phê duyệt ngày 14/10/2021 chỉ rõ: Năm 2021 cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác TĐKT; phát huy vai trò tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – CVĐ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhà máy hưởng ứng và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng hưởng ứng và tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với phong trào TĐQT của đơn vị. Thực hiện triển khai tốt nhiệm vụ và các hoạt động phong trào do Cụm trưởng Cụm thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí” phát động; Tổ chức Hội thi Thợ cơ khí giỏi cấp nhà máy, tham gia thi cấp Tổng cục và Toàn quân đạt giải cao. Tình hình chính trị, tư tưởng của đơn vị ổn định, cán bộ, đảng viên, công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác; nội bộ đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt:
1. Về nhiệm vụ chính trị trọng tâm:
Phong trào thi đua đã góp phần giúp đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, với giá trị doanh thu đạt hơn 893 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 13,5 triệu đồng/người/tháng.2. Công tác Hậu cần:
Trong năm 2021 để chủ động cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho bếp ăn, đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia trồng trọt và chăn nuôi. Cụ thể trong năm 2021, công tác tăng gia chăn nuôi tại đơn vị đã đảm bảo tự cung cấp cho bếp ăn ca .Đảm bảo thực hiện phòng chống dịch Covid -19 bằng việc bố trí thời gian ăn làm 2 đợt, bố trí vị trí ăn giữa các bộ phận đảm bảo giãn cách, chuyển cơm đến từng bộ phận cho người lao động… Bên cạnh đó, để góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động cũng như đảm bảo giải quyết việc làm và thu nhập cho số lao động dôi dư, Nhà máy đã đẩy mạnh phát triển các mô hình dịch vụ. Đến nay, các mô hình dịch vụ bước đầu đều đạt hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động.3. Công tác tài chính:
Duy trì thực hiện báo cáo cơ quan tài chính cấp trên mọi biến động về tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp để cơ quan theo dõi, giám sát. Chế độ kế toán, công tác quản lý tài chính, quản lý vốn, tài sản và các biện pháp bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.4. Công tác lao động, tiền lương:
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 2626/CT-CNQP của Thủ trưởng Tổng cục CNQP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị cần tuyên truyền đến từng người lao động thấy rõ được trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc. Đã thực hiện sắp xếp xong 19/19 phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp, tổng số lao động dôi dư (ngoài biên chế) là 110 đồng chí lao động gián tiếp, bổ trợ, phục vụ. Tỷ lệ gián tiếp, bổ trợ, phục vụ từ 42,4% xuống còn 29,5% trên tổng quân số, đã giảm 12,8%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 30%5. Công tác an toàn, 5S:
Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Chuyên gia tư vấn tổ chức 10 lớp đào tạo Kaizen 5S trực tiếp và 03 lớp trực tuyến. Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho 910 lượt người, huấn luyện lần đầu cho 130 người lao động mới tuyển dụng vào Nhà máy.6. Công tác văn hóa, tư tưởng:
Căn cứ nhiệm vụ CTĐ, CTCT đã xác định từ đầu năm, Công ty đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, văn hóa, thể thao. Tham gia Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2021” ; phát động trong toàn đơn vị tham gia Cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Đơn vị của tôi” chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Tổng cục. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị bạn trên địa bàn các đợt thi đua cao điểm, … đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tạo không khí phấn khởi trong đơn vị. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp.7. Công tác khen thưởng
Công tác khen thưởng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc gắn chặt chẽ với thi đua. Đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung công tác TĐKT năm 2021, đơn vị đề nghị Cờ thi đua Bộ Quốc phòng.
Đó là kết quả nổi bật được ghi nhận tại Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Nhà máy. Tham luận tại Hội nghị Cụm thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí” diễn ra vào chiều ngày 26/10/2021, Đại tá Nguyễn Phi Trường – Ủy viên ĐUTC, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh: Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2021, Nhà máy Z129 đã tích cực triển khai phong trào thi đua trên các mặt công tác. Nổi bật là tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và bảo đảm kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng; chú trọng đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng kinh tế, đồng thời, phát huy tốt dân chủ, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong đại dịch Covid-19 và nâng cao vị thế của Nhà máy Z129 trong giai đoạn mới.
Liên hệ