admincokhi29

02 TÁC PHẨM CỦA NHÀ MÁY Z129 ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH “QUÂN ĐỘI VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG” CẤP TỔNG CỤC

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc
Liên hệ